Handelsbetingelser

Booking:

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte facilitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med Halinspektøren. Ved booking af en facilitet accepterer du foreningens vedtægter, samt giver tilladelse til, at vi sender mails og sms'er vedrørende foreningens aktiviteter til dig.

Arrangementer:

Indbetalte beløb for deltagelse i arrangementer, refunderes i det omfang arrangementet ikke gennemføres, eller i det omfang det kan dokumenteres, at deltagelse ikke har fundet sted. Henvendelse skal ske til den ansvarlige for arrangementet.
Betalingskort: Der modtages betaling fra flg. korttyper: internationale betalingskort (Visa & MasterCard)

Privatlivspolitik 

01.04.2021
Dataansvar:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair gennemsigtig behandling.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante.
 
Dataansvarlig:
Hørdum Hallen v/ Halinspektør Marlene Aggerholm
CVR: 63361313
Tlf.: 21764132 / Mail: info@hordumhallen.dk
 
Medlemsoplysninger registreres:
 1. Navn, adresse, køn, fødselsdato, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse
 
Hvor får vi oplysningerne fra:
 1. Normalt får vi oplysningerne fra en person, der tilmelder sig en aktivitet/booker en facilitet.
 2. Offentlige myndigheder ved børneattester.
 
Formålet med oplysninger på personer:
 1. Foreningens håndtering af personer, der booker hallens faciliteter
 2. Opfyldelse af lovkrav (folkeoplysningsloven)
 3. Administration
 4. Levering af varer eller ydelser (fx sponsorater)
 
Vi behandler personoplysninger ud fra følgende interesser:
 1. Opkrævning og betaling af brugen af hallens faciliteter
 2. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 3. Oplysninger af historisk værdi til statistik eller lignende kan bevares.
Rettigheder:
 1. Vi indhenter sjældent et medlems samtykke. Hvis vi indhenter et medlems samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke. Man kan til enhver tid trække det tilbage ved at give foreningen besked om det.
 
Videregivelse af personoplysninger:
 1. Der sker videregivelse af oplysninger om personer i et relevant omfang til de idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
 2. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden medlemmets samtykke.
 
Opbevaring og sletning af oplysninger:
 1. Af administrative hensyn opbevarer vi personoplysninger i 1 år efter det kalenderår, hvor den sidste aktivitetstilmelding er fortaget.
 2. Andre relevante oplysninger gemmes i 5 år.
De aktives rettigheder:
 1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 2. Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 3. Retten til berigtigelse.
 4. Retten til sletning.
 5. Retten til begrænsning af behandling.
 6. Retten til indsigelse,
 7. Man kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed fx Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
 1. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i dokumentet blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.